BLÄSTRAD
Kallas även sandblästrad. En småknottrig yta, som åstadkoms genom att en speciell blästersand blåses mot stenen med tryckluft. Lämpar sig bäst på kvartsit på grund av dess korniga struktur. På graniten blir ytan matt och utan lyster.

DIAMANT
Kristalliserat kol, det hårdaste av alla mineralier. Den är i regel färglös. P.g.a. sin hårdhet används diamant till glas-skärning och till kronan på bergborrar.

EROSION
Erosion uppkommer bl.a. när vatten tillsammans med grus, sand och dylikt gräver ur berget. Resultatet kan med tiden bli en djup dal.

ERUPTIVA BERGARTER
Sammanfattande namn för bergarter som bildats av smältor som stelnat i jordskorpan eller på jordytan.

FOSSIL
Förstelnade rester av djur och växter.

FÄLTSPAT
Gemensamt namn på en grupp mineral. Fältspat är det vanligaste av alla mineralier. Över hälften av jordskorpan består av fältspat. Kalifältspat, kaliumaluminiumsilikat, är ofta röd, övriga fältspattyper är oftast helt vita.

GEOLOGI
Läran om vår jord, dess uppkomst, utveckling, byggnad och de krafter som omdanar den.

GNEJS
Har huvudsakligen samma sammansättning som granit, men är förskiffrad. Gnejs är vår vanligaste bergart.

GRANIT
Den vanligaste eruptiva bergarten. Granit består av fältspat, kvarts och vanligen något glimmer. Dessutom finns även andra mineralier i ytterst små mängder.

KALKSTEN
Organogen bergart som uppkommit genom att skal och andra kalkrika delar av djur anhopats och stelnat. Används i stor utsträckning till byggnadssten, samt för bränning till jordbruks- och byggnadsändamål.

KRITA
Lös kalksten som består av kalkskal från vissa små djur.

KVARTS
Kiseldioxid. Vanlig kvarts är vattenklar eller mjölkvit till färgen. Den kan även vara rosaröd (rosenkvarts). Kvarts är en beståndsdel i granit och gnejs. Ren kvarts används i glasindustrin. Är kvartsens kristaller genomskinliga kallas den bergskristall. Är kristallerna violetta kallas den ametist och är de rökbruna kallas den röktopas.

LERSKIFFER
Lera som stelnat till bergart. De fina mineralkornen i lerpartiklarna har kittats samman i djupa eller lugna vatten. Används för taktäckning och griffeltavlor.

MAGMA
Bergarterna på mycket stora djup övergår i smält tillstånd, som kallas magma.Jordens inre del uppskattas ha en temperatur mellan
4.000-6.000°C.

MARMOR
En kalkstensbergart, mestadels urkalksten, som är kornig eller kristallinisk. Den är bildad av sedimentkalksten genom inverkan av tryck och värme. Till följd av den kristalliniska strukturen ser brottytorna gnistrande ut. Stenen kan ha växlande färg beroende på inblandning av olika mineral som t.ex. serpentin.

SANDSTEN
Har bildats av sammankittade rundade sandkorn. Dessa består mestadels av kvarts. Färgen kan vara vit, grå, gulaktig eller röd. Grå färg anger att den bildats i fuktigt klimat, röd att den bildats i torrt klimat. Den används mycket som byggnadssten.

SEDIMENTÄRA BERGARTER
Har i allmänhet bildats under vatten.När uppslammat material avsätter sig i vatten bildas ett sediment. Den löst skiktade massan kittas sedan samman till en sedimentär bergart. De indelas efter sitt uppkomstsätt i mekaniska, kemiska, organogena och vulkanogena sediment. De kallas även lagrade bergarter.